Vacatures Raad van Toezicht

Vanwege aflopende zittingstermijnen, zoeken wij in 2023 twee betrokken nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht. Ben of ken jij iemand die zich verbonden voelt met onze missie en bij wil dragen aan een daadkrachtige en levendige democratie en een toekomstbestendige journalistiek?


Over Stichting Democratie en Media

Stichting Democratie en Media (SDM) staat pal voor de universele waarden en grondrechten die de basis vormen van de Nederlandse liberale democratische rechtsstaat. Vanuit haar historie als oprichter van het illegale Parool maakt ze zich sterk voor het draagvlak voor deze waarden en rechten door bij te dragen aan toekomstbestendige journalistieke media en aan een daadkrachtige en levendige democratie. Dit doet SDM onder andere door te investeren in organisaties en initiatieven die de democratische rechtsstaat versterken en die ons politieke systeem uitdagen om opener en rechtvaardiger te zijn.

SDM is een onafhankelijke stichting met een eigen vermogen. Een deel hiervan is geïnvesteerd in mediabedrijven, namelijk De Persgroep Nederland (o.a. De Volkskrant, Trouw en Het Parool) en De Correspondent. Via deze investeringen ondersteunt SDM waarheidsvinding en de pluriformiteit van het Nederlandse medialandschap. SDM heeft ook een prioriteitsaandeel in De Persgroep Nederland, waarmee de onafhankelijkheid en identiteit van hun titels wordt bewaakt.

Het bureau bestaat uit acht medewerkers, waaronder de directeur-bestuurder. Het meest recente jaarverslag van SDM lees je hier.


De Raad van Toezicht

De structuur van Stichting Democratie en Media is een stichtingsvorm met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de algemene zaken in de organisatie en vervult de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder. De RvT verleent onder meer goedkeuring aan zwaarwegende besluiten en investeringen, de begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen. Daarnaast is de raad sparringpartner, adviseert gevraagd en ongevraagd en is altijd bereid de bestuurder te steunen als daar behoefte aan is.

De RvT van SDM bestaat uit vijf leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk hun taak kunnen uitoefenen. De RvT kent een diverse en afgewogen samenstelling ten opzichte van gender, sociaal-culturele achtergrond, leeftijd en maatschappelijke betrokkenheid. De RvT komt minimaal zesmaal per jaar samen en van individuele raadsleden wordt ook actieve betrokkenheid verwacht bij de activiteiten die door SDM worden georganiseerd. Leden ontvangen een onkostenvergoeding.


Profiel

Leden van de Raad van Toezicht zijn enthousiast en voelen zich verbonden met de doelstellingen van SDM. In de besluitvorming zijn integriteit en een opbouwend-kritische houding van belang. Individuele leden beschikken daarnaast over verantwoordelijkheidsgevoel en ‘durf’ om zaken aan de orde te stellen, passend bij het karakter en de ontstaansgeschiedenis van SDM. Leden binnen onze RvT kunnen allen putten uit voldoende praktijkervaring en zijn maatschappelijk betrokken. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

Yvonne Zonderop (voorzitter)
Ernestine Comvalius
Aartie Hoeblal
Caspar Scholten
Idriss Nor

De tweede termijnen van Caspar Scholten en Idriss Nor lopen in 2023 af. We zoeken daarom twee nieuwe leden die voldoen aan de volgende profielen:


Profiel 1
affiniteit met technologie en data
Je hebt zicht op technologische ontwikkelingen die invloed hebben op de werking van de democratische rechtsstaat en media. Hierbij hebben ethische vraagstukken die rond (media)-innovatie spelen ook jouw aandacht.

Profiel 2
affiniteit met filantropie
Je hebt ervaring met het toezicht op goede doelen fondsen en bent bekend met de vraagstukken en discussies die in de wereld van filantropie en de goede doelen sector leven.

Van beide leden verwachten we dat ze beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en over voldoende tijd en energie om actief bij te dragen aan de vervulling van de taken van de raad. Om de diversiteit binnen de raad te waarborgen, zal minimaal één van de twee te benoemen toezichthouders een man zijn.

Voldoe je niet volledig aan een van bovenstaande profielen, maar maar denk je wel dat dit de functie voor jou is? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.

 

Solliciteren?

Ben je enthousiast over deze vacature en herken je jezelf in wie wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure en zijn ook verantwoordelijk voor de eerste screening. Wij streven met hen naar een zo eerlijk mogelijke beoordeling en gelijke kansen voor iedereen. Dat is ook de reden dat we kandidaten geen motivatiebrief vragen te schrijven, maar in plaats daarvan enkele praktijkvragen voorleggen.

Upload hier je CV en je antwoorden op de vragen uiterlijk woensdag 28 december 2022.

We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast deze datums voor de eerste twee interviewrondes: woensdag 18 januari en donderdag 1 februari 2023 (data onder voorbehoud).