Uitsluitingsgronden

Aanvragen die niet in aanmerking komen voor financiering, zijn onder andere (maar niet uitsluitend):

 • initiatieven die niet aansluiten bij de doelstellingen, pijlers en kernwaarden* zoals gedefinieerd door Stichting Democratie en Media;
 • initiatieven die buiten de geografische reikwijdte van Stichting Democratie en Media vallen;
 • initiatieven met een primair (partij-)politieke of religieuze doelstelling;
 • initiatieven van overheden en aan overheden gelieerde uitvoeringsinstanties;
 • opzichzelfstaande, niet in een bredere strategie ingebedde, debatten, lezingen en andersoortige evenementen;
 • de ontwikkeling, onderhoud of verbetering van websites of applicaties waarbij geen sprake is van substantiële impactverbetering;
 • normale bedrijfskosten die samenhangen met een project, zoals de productie- of andere kosten van een uitgever bij de publicatie van een boek;
 • aanvragen die exclusief de aanschaf van materialen of inventaris tot doel hebben;
 • initiatieven met een louter commerciële doelstelling;
 • initiatieven waarbij de kosten disproportioneel hoog zijn in verhouding tot de baten;
 • initiatieven van organisaties met een eigen vermogen die de aanvrager in staat zou moeten kunnen stellen de projectkosten op alternatieve wijze te bekostigen;
 • investeringen in vastgoed;
 • initiatieven rond herdenking zonder een duidelijke brug naar het heden, tenzij ze rechtstreeks te maken hebben met de geschiedenis van Het Parool.
 • Projecten en organisaties met een duidelijke meerwaarde binnen Nederland hebben de voorkeur. Binnen Nederland hebben projecten met een internationale en/of landelijke uitstraling de voorkeur, evenals lokale projecten die deel uitmaken van een bredere veranderingsstrategie. Projecten buiten Nederland worden met hoge uitzondering gesteund en projecten buiten de Raad van Europa worden niet gesteund.

* individuele vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, pluriformiteit, daadkracht, openheid, integriteit, een constructief-kritische blik, internationaal perspectief, diversiteit en inclusiviteit.