Programma tegen moslimdiscriminatie

Stichting Democratie en Media (SDM) investeert in een sterke, integere democratische rechtstaat. Daarbinnen is geen enkele plaats voor discriminatie of uitsluiting. Daarom steunt SDM actief initiatieven en organisaties die discriminatie en uitsluiting in de Nederlandse samenleving tegengaan. Sinds november 2016 geeft SDM middels een bijzonder financieringsprogramma extra aandacht en ondersteuning aan het bestrijden van moslimdiscriminatie.


Waarom moslimdiscriminatie?

In Nederland wordt moslimdiscriminatie relatief vaak en breed ervaren, met name op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, door instanties en in de publieke ruimte[1]. Daarbij is het publieke debat over de positie van moslims en de islam in Nederland de afgelopen jaren verhard, zowel in de politiek als in de media en op sociale media[2]. De consequenties hiervan zijn o.a. dat Nederlandse moslims zich minder verbonden voelen met de samenleving dan in andere Europese landen het geval is. Ook het vertrouwen van moslims in het juridische systeem en de politie behoort tot het laagste in Europa[3]. Gelukkig zijn er vele moslims (en niet-moslims) die hier iets tegen willen doen. SDM wil deze mensen daarbij actief ondersteunen.

Gelijkwaardig speelveld

SDM staat pal voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat en de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hiervoor zijn een sterk maatschappelijk middenveld en levendig, inclusief publiek debat met ruimte voor kritische reflecties onmisbaar. Helaas ontbreekt het binnen de Nederlandse media nog aan diversiteit. Om een gelijkwaardig speelveld te faciliteren, ondersteunt SDM daarom actief organisaties en geluiden die eventueel moeilijker gehoord worden – zoals die van moslims[4].

Financieringsprogramma

Met dit bijzondere financieringsprogramma investeert SDM expliciet in duurzame versterking van het veld van mensen en organisaties die zich binnen Nederland inzetten tegen moslimdiscriminatie. Daarbij is het van belang dat gesteunde initiatieven daadwerkelijk worden geleid door moslims en mensen met een moslimachtergrond zelf.

Op de lange termijn wil SDM met dit programma bijdragen aan een structurele aanpak van moslimdiscriminatie in Nederland. Daarom wordt voorkeur gegeven aan initiatieven met een aanjagende functie, zoals actieonderzoek, agendering en doelgerichte campagnes. Ook zijn initiatieven die verdieping van het publieke debat op dit thema aanjagen zeer welkom. Zie hier een meer uitgebreide beschrijving van onze prioriteiten op dit onderwerp.

Naast financiering voor initiatieven biedt SDM andersoortige steun aan mensen en organisaties die moslimdiscriminatie willen tegengaan. Hierbij kan gedacht worden aan workshops en trainingen, maar ook aan coaching of advies met bijvoorbeeld fondsenwerving.

SDM & OSF

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Open Society Foundations (OSF), die zich eveneens inzet om discriminatie van moslims in Nederland tegen te gaan. Vanuit deze gezamenlijke doelstelling is SDM verantwoordelijk voor de toekenningen van financieringsaanvragen en de aanvullende ondersteuning. OSF treedt op als co-financier en sparringspartner. Daarbij behoudt SDM zich het recht voor om aanvragen naar eigen inzicht toe te kennen of af te wijzen.

Heb je aanvullende vragen over het financieringsprogramma tegen moslimdiscriminatie? Misschien vind je de antwoorden bij de FAQ. Stuur anders een mail naar Maartje Eigeman m.eigeman@stdem.org.


[1] Zie o.a. SCP 2014, Fundamental Rights Agency 2017, Republiek Allochtonië

[2] De Groene Amsterdammer 2019

[3] Fundamental Rights Agency 2017

[4] Bij het faciliteren en ondersteunen door de stichting ligt de focus op het versterken van een gelijkwaardige speelveld. SDM is zelf geen partij in actuele kwesties en discussie.