ANBI-info

Algemene informatie

 • Het kantoor van Stichting Democratie en Media is gevestigd op Spuistraat 112D, 1012VA te Amsterdam
 • Stichting Democratie en Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41197532
 • Het RSIN nummer van Stichting Democratie en Media is 009723304
 • Stichting Democratie en Media is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het ingevulde formulier ANBI Vermogensfondsen is hier te vinden.
 • Stichting Democratie en Media is lid van de FIN-Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
 • Het jaarverslag van 2020 is hier te vinden. De verslagen van 2019, 2018 en 2017 zijn respectievelijk hierhier en hier te vinden.

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Democratie en Media heeft een raad van toezicht en een statutair bestuurder/directeur, mevrouw N.R. Venema. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

De samenstelling van de raad van toezicht is per 1 januari 2021:

 • Mevr. Y.M.H. Zonderop
 • Mevr. E.N.H. Comvalius
 • Dhr. I. Nor
 • Dhr. C.J. Scholten

Adviseurs

Stichting Democratie en Media schakelt in voorkomende gevallen de volgende adviseurs in:

 • Leonica Bensdorp-de Graaf, ABN AMRO MeesPierson
 • Klaas Kamphuis, ABN AMRO MeesPierson
 • Hermar Jansen, IBS Capital Allies
 • Steffen Klawitter, Finance In Motion
 • Bas van Heusden, Kamphuis en Berghuizen Accountants
 • Pieter van der Korst, Lemstra en van der Korst Advocaten
 • Rien van Gendt, Van Gendt Philantropy Services

Het beloningsbeleid
Leden van de raad van toezicht van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconforme vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt voor extra werkzaamheden die niet vallen onder de functie van toezichthouder een onkostenvergoeding verstrekt

Directie en medewerkers van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconform salaris.

Doelstelling en Missie

Toelichting op de doelstelling en missie van Stichting Democratie en Media vind je hier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Democratie en Media verleent financiële steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, stimulerende initiatieven zoals de training van journalisten. Deze steun kan de vorm hebben van een subsidie, een lening of een andere investeringsvorm.

Naast het reguliere subsidiebeleid staat de stichting ook steeds meer open voor samenwerking met organisaties en initiatieven buiten Nederland wier doelstellingen passen bij de stichting. Zo is de stichting één van de initiatiefnemers van de European Press Prize, een Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek die in 2012 werd gelanceerd.

Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.

Bestedingen

Stichting Democratie en Media (SDM) heeft in 2020 een bedrag van €3.043.000,- begroot voor doelbestedingen. Hieronder vallen o.a. Hieronder vallen o.a. het lopende subsidiebeleid (€ 2.000.000), de meerjarige subsidie aan het Media Development Investment Fund ($ 500.000), en de kosten voor bijeenkomsten en uitgaven aan de statutaire doelstelling ‘nagelaten betrekkingen’. Dit is exclusief kantoor- en administratie kosten voor het kantoor zelf, die zijn begroot op €789.334,-.

Voor 2021 is in totaal € 3.067.005,- begroot voor de doelbestedingen. Hieronder vallen o.a. het lopende subsidiebeleid (€ 2.000.000), de meerjarige subsidie aan het Media Development Investment Fund ($ 500.000), en de kosten voor bijeenkomsten en uitgaven aan de statutaire doelstelling ‘nagelaten betrekkingen’. Daarnaast is in totaal € 810.231,- begroot voor operationele kosten.

Het toekenningspercentage was in 2020 laag; slechts 16,3 procent van de aangevraagde projecten ontving financiering. Door een stijging in het aantal aanvragen is dit percentage de laatste jaren verder gedaald, vermoedelijk (mede) dankzij de grotere bekendheid van SDM. In 2019 en 2018 was het 19 procent, in 2016 was dit nog 27,5 procent. Hier vind je een lijst met initiatieven en organisaties die in 2020 financiële ondersteuning hebben ontvangen van Stichting Democratie en Media.

Governance code

Stichting Democratie en Media heeft een governance code opgesteld, die door alle leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder is ondertekend en onderschreven. In aanvulling op de statuten geeft deze code richting aan de wijze waarop het bestuur en de raad van toezicht functioneren. De code bevat ook een tegenstrijdig belang-regeling, die onder meer bepaalt dat de bestuurder of de leden van de raad van toezicht niet deelnemen aan de discussie en besluitvorming over onderwerpen waarbij zij een mogelijk tegenstrijdig belang hebben.

Financieel beleid

Het investeringsbeleid van Stichting Democratie en Media is er in principe op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. De kapitaalopbrengsten worden aangewend voor de realisering van de doelstelling van de stichting. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen investeringsbudget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is Stichting Democratie en Media bereid om (tijdelijk) in te teren op haar vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen.

Vermogensbeheer

Het vermogen van Stichting Democratie en Media werd in 2020 beheerd door vermogensbeheerders ABN AMRO MeesPierson en IBS Capital Allies. Zij ontvangen voor hun diensten een sectorconforme vergoeding. Het aan de vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van de Stichting.

Jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Democratie en Media is opgesteld door Kop of Munt. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Kamphuis en Berghuizen Accountants.