ANBI info

Algemene informatie

 • Het kantoor van Stichting Democratie en Media is gevestigd op Spuistraat 112D, 1012VA te Amsterdam
 • Stichting Democratie en Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41197532
 • Het RSIN nummer van Stichting Democratie en Media is 009723304
 • Stichting Democratie en Media is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • Stichting Democratie en Media is lid van de FIN-Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
 • Het jaarverslag van 2016 is beschikbaar via deze link.

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Democratie en Media heeft een Raad van Toezicht en een statutair bestuurder/directeur, mevrouw N.R. Venema. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 januari 2016:

 • Dhr. A.F.M. Brenninkmeijer (voorzitter)
 • Mevr. J.G. Brandsma
 • Dhr. I. Nor
 • Dhr. C.J. Scholten
 • Mevr. H. M. Verrijn Stuart

Adviseurs

Stichting Democratie en Media schakelt in voorkomende gevallen de volgende adviseurs in:

 • Otto Beelaerts, ABN AMRO MeesPierson
 • Tanja Haremaker, Mazars Accountants
 • Pieter van der Korst, Lemstra en van der Korst Advocaten
 • Esther van Munster, Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management
 • Paul Nielen, Nielen Schuman
 • Jan Willem Nieuwenhuys, ASN Vermogensbeheer
 • Rien van Gendt, Van Gendt Philantropy Services

Het beloningsbeleid
Leden van de Raad van Toezicht van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconforme vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt voor extra werkzaamheden die niet vallen onder de functie van toezichthouder een onkostenvergoeding verstrekt

Directie en medewerkers van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconform salaris.

Doelstelling en Missie

Toelichting op de doelstelling en missie van Stichting Democratie en Media vind je hier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Democratie en Media verleent financiële steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, stimulerende initiatieven zoals journalistieke prijzen of training van journalisten. Deze steun kan de vorm hebben van een subsidie, een lening of een andere investeringsvorm.

Naast het reguliere subsidiebeleid staat de stichting ook steeds meer open voor samenwerking met organisaties en initiatieven buiten Nederland wier doelstellingen passen bij de stichting. Zo is de stichting één van de initiatiefnemers van de European Press Prize, een Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek die in 2012 werd gelanceerd.

Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.

Bestedingen

Stichting Democratie en Media is voornemens om in het jaar 2017 een bedrag van €2.000.000,- te besteden aan het verlenen van financiële steun aan projecten, organisaties en individuen die haar doelstellingen uitdragen. Daarnaast zal er $500.000,- worden uitgekeerd aan het Media Development Investment Fund, onderdeel van een meerjarige subsidie (2015-2021) van in totaal $3.500.000,-. Naar verwachting zal er zo’n €750.000,- worden besteed aan algemene kosten zoals: personeelskosten, reiskosten, advieskosten, afschrijvingen en accountants- en administratiekosten.

Hier vind je een lijst met initiatieven en organisaties die in 2016 financiële ondersteuning hebben ontvangen van Stichting Democratie en Media. De lijst met gesteunde projecten uit 2015 kun je hier downloaden.

Governance code

Stichting Democratie en Media heeft een governance code opgesteld, die door alle leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder is ondertekend en onderschreven. In aanvulling op de statuten geeft deze code richting aan de wijze waarop het bestuur en de Raad van Toezicht functioneren. De code bevat ook een tegenstrijdig belang-regeling, die onder meer bepaalt dat de bestuurder of de leden van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan de discussie en besluitvorming over onderwerpen waarbij zij een mogelijk tegenstrijdig belang hebben.

Financieel beleid

Het investeringsbeleid van Stichting Democratie en Media is er in principe op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. De kapitaalopbrengsten worden aangewend voor de realisering van de doelstelling van de stichting. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen investeringsbudget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is Stichting Democratie en Media bereid om (tijdelijk) in te teren op haar vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen.

Vermogensbeheer

Het vermogen van Stichting Democratie en Media wordt beheerd door vermogensbeheerders bij Triodos MeesPierson  en ASN Bank. Zij ontvangen voor hun diensten een sectorconforme vergoeding. Het aan de vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van de Stichting.

Jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Democratie en Media is opgesteld door Kop of Munt. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Mazars Accountants. De voorlopige versie van de verkorte staat van baten en lasten over 2016 vind je hier.