ANBI-info

Algemene informatie

 • Het kantoor van Stichting Democratie en Media is gevestigd op Spuistraat 112D, 1012VA te Amsterdam
 • Stichting Democratie en Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41197532
 • Het RSIN nummer van Stichting Democratie en Media is 009723304
 • Stichting Democratie en Media is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • Stichting Democratie en Media is lid van de FIN-Vereniging van Fondsen in Nederland en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
 • Het jaarverslag van 2019 wordt binnenkort geplaatst. De verslagen van 2018 en 2017 zijn respectievelijk hier en hier te vinden.

Raad van Toezicht en Bestuur

Stichting Democratie en Media heeft een raad van toezicht en een statutair bestuurder/directeur, mevrouw N.R. Venema. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

De samenstelling van de raad van toezicht is per 1 januari 2018:

 • Dhr. A.F.M. Brenninkmeijer (voorzitter)
 • Mevr. J.G. Brandsma
 • Dhr. I. Nor
 • Dhr. C.J. Scholten
 • Mevr. H. M. Verrijn Stuart

Adviseurs

Stichting Democratie en Media schakelt in voorkomende gevallen de volgende adviseurs in:

 • Jan Willem Hofland, ABN AMRO MeesPierson
 • Leonica Bensdorp-de Graaf, ABN AMRO MeesPierso
 • Jan Willem Nieuwenhuys, ASN Vermogensbeheer
 • Steffen Klawitter, Finance In Motion
 • Bas van Heusden, Kamphuis en Berghuizen Accountants
 • Pieter van der Korst, Lemstra en van der Korst Advocaten
 • Paul Nielen, Nielen Schuman
 • Rien van Gendt, Van Gendt Philantropy Services

Het beloningsbeleid
Leden van de raad van toezicht van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconforme vergoeding per vergadering. Daarnaast wordt voor extra werkzaamheden die niet vallen onder de functie van toezichthouder een onkostenvergoeding verstrekt

Directie en medewerkers van Stichting Democratie en Media ontvangen een sectorconform salaris.

Doelstelling en Missie

Toelichting op de doelstelling en missie van Stichting Democratie en Media vind je hier.

Hoofdlijnen beleidsplan

Stichting Democratie en Media verleent financiële steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, stimulerende initiatieven zoals de training van journalisten. Deze steun kan de vorm hebben van een subsidie, een lening of een andere investeringsvorm.

Naast het reguliere subsidiebeleid staat de stichting ook steeds meer open voor samenwerking met organisaties en initiatieven buiten Nederland wier doelstellingen passen bij de stichting. Zo is de stichting één van de initiatiefnemers van de European Press Prize, een Europese prijs voor kwaliteitsjournalistiek die in 2012 werd gelanceerd.

Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.

Bestedingen

Stichting Democratie en Media (SDM) heeft voor 2019 een bedrag van €2.500.000,- begroot voor het verlenen van financiële en andere steun aan projecten, organisaties en individuen die haar doelstellingen uitdragen. Dit is exclusief kantoor- en administratie kosten voor het kantoor zelf, die zijn begroot op €850.000. Eveneens is een bedrag van $500.000,- voor dit jaar toegekend aan het Media Development Investment Fund als onderdeel van een meerjarige subsidie (2015-2021) van in totaal $3.500.000,-.

Het toekenningspercentage was in 2018 laag; slechts 19 procent van de aangevraagde projecten ontving financiering. Door een stijging in het aantal aanvragen is dit percentage de laatste jaren verder gedaald, vermoedelijk (mede) dankzij de grotere bekendheid van SDM. In 2017 was het 18,6 procent, in 2016 was het 27,5 procent en in 2015 34 procent. Hier vind je een lijst met initiatieven en organisaties die in 2019 financiële ondersteuning hebben ontvangen van Stichting Democratie en Media.

Governance code

Stichting Democratie en Media heeft een governance code opgesteld, die door alle leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder is ondertekend en onderschreven. In aanvulling op de statuten geeft deze code richting aan de wijze waarop het bestuur en de raad van toezicht functioneren. De code bevat ook een tegenstrijdig belang-regeling, die onder meer bepaalt dat de bestuurder of de leden van de raad van toezicht niet deelnemen aan de discussie en besluitvorming over onderwerpen waarbij zij een mogelijk tegenstrijdig belang hebben.

Financieel beleid

Het investeringsbeleid van Stichting Democratie en Media is er in principe op gericht het vermogen van de stichting in stand te houden. De kapitaalopbrengsten worden aangewend voor de realisering van de doelstelling van de stichting. Afhankelijk van de opbrengsten kan het jaarlijks vast te stellen investeringsbudget variëren. Indien de resultaten tegenvallen, is Stichting Democratie en Media bereid om (tijdelijk) in te teren op haar vermogen, om haar doelstellingen te kunnen blijven bevorderen.

Vermogensbeheer

Het vermogen van Stichting Democratie en Media werd in 2018 beheerd door vermogensbeheerders bij ABN AMRO MeesPierson en Fair Capital Partners. Zij ontvangen voor hun diensten een sectorconforme vergoeding. Het aan de vermogensbeheerders verstrekte mandaat is gebaseerd op het Beleggingsstatuut van de Stichting. In 2019 wordt het vermogen beheerd bij ABN AMRO MeesPierson en IBS Capital Allies.

Jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Democratie en Media is opgesteld door Kop of Munt. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Kamphuis en Berghuizen Accountants. De staat van baten en lasten over 2019 vind je hier en de balans van 2019 kan hier gevonden worden.